Referendumsko pitanje

Da li ste za to da se usvoji “Odluka o proglašenju promjene Ustava Republike Hrvatske” kojom se:

  • broj potpisa potrebnih za raspisivanje lokalnog ili državnog referenduma smanjuje na 2% biračkog tijela,
  • rok za prikupljanje potpisa za raspisivanje lokalnog ili državnog referenduma postavlja na 30 ili više dana,
  • rok za provjeru potpisa i rok za raspisivanje referenduma postavlja na 60,
  • odluke donesene na referendumu mogu promijeniti samo na referendumu i to ne prije isteka roka od dvije godine,
  • razjašnjavaju nedoumice o proceduri promjene Ustava,

u skladu sa dodatkom 1?


Dodatak 1


Na temelju članka 1., članka 87.i članka 138. Ustava Republike Hrvatske, narod Republike Hrvatske na referendumu donio je

Odluku

o proglašenju promjene Ustava Republike Hrvatske

Proglašava se Promjena Ustava Republike Hrvatske koju je donio narod Republike Hrvatske na referendumu.

Promjena

Ustava Republike Hrvatske

Članak 1.

U Ustavu Republike Hrvatske (“Narodne novine” br. 56/90., 135/97., 8/98. – pročišćeni tekst, 113/2000., 124/2000. – pročišćeni tekst, 28/2001., 41/2001. – pročišćeni tekst, 55/01. – ispravak, 76/2010., 85/2010. – pročišćeni tekst) u članku 87. stavku 3. iza riječi “zatraži” ostatak rečenice mijenja se i glasi: “dva posto od ukupnog broja birača u Republici Hrvatskoj.”.

Iza stavka 3. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase:

“Tijelo lokalne samouprave će o bilo kojem pitanju iz svog djelokruga raspisati referendum u skladu sa zakonom ako to zatraži dva posto od ukupnog broja birača u toj jedinici lokalne samouprave.

Rok za izjašnjavanje birača o potrebi raspisivanja referenduma je najmanje 30 dana. Rok za predaju dokaza o izjašnjavanju Hrvatskom saboru je 30 dana od zadnjeg dana izjašnjavanja. Rok za utvrđivanje ispravnosti izjašnjavanja je 90 dana od predaje dokaza o izjašnjavanju Hrvatskom saboru. Rok za raspisivanje referenduma je 180 dana od predaje dokaza o izjašnjavanju Hrvatskom saboru.”

Dosadašnji stavci 4., 5. i 6. postaju stavci 6., 7. i 8.

Na kraj stavka 7. (dosadašnji stavak 5.) dodaje se tekst koji glasi: “Odluka donesena na referendumu može se mijenjati samo na referendumu. Odluka donesena na referendumu ne može se mijenjati prije isteka dvije godine od dana donošenja odluke na referendumu.”

Članak 2.

U članku 136. iza riječi “i” ostatak rečenice mijenja se i glasi: “, Vlada Republike Hrvatske i narod Republike Hrvatske na temelju članka 87. Ustava.”.

Članak 3.

Na kraj članka 137. dodaju se stavak 3. i 4. koji glase:

“Narod Republike Hrvatske odlučuje da li će pristupiti promjeni Ustava u skladu sa člankom 87. Ustava.

Nacrt promjene Ustava na referendumu utvrđuje inicijator promjene u skladu sa člankom 87. Ustava.”.

Članak 4.

U članku 138. briše se točka na kraju rečenice i dodaje nastavak rečenice koji glasi: ” ili narod Republike Hrvatske na referendumu.”.

Članak 5.

U članku 139. briše se točka na kraju rečenice i dodaje nastavak rečenice koji glasi: ” ili narod Republike Hrvatske na referendumu.”.

Članak 6.

Hrvatski sabor donijet će Ustavni zakon za provedbu Ustava Republike Hrvatske u roku od 6 mjeseci od dana proglašenja Promjene Ustava.

Članak 7.

Hrvatski sabor prilagodit će Zakon o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave u roku od 6 mjeseci od dana proglašenja Promjene Ustava.

Članak 8.

Promjena Ustava stupa na snagu danom donošenja na referendumu.

Narod Republike Hrvatske